ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี
The Top secret document destruction free
        การประหยัดน้ำจากแนวคิด 3Rs
3Rs คือ(Reduce,Reuse,Recycle) ที่เราสามารถนำหลักการของ 3Rsมาเป็นแนวคิดในการประหยัดน้ำได้

Reduce  คือการใช้น้อยลง หรือการใช้นำ้เท่าที่จำเป็น  โดยไม่ใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย  การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  เช่นการอาบน้ำโดยใช้ฝักบัว  การล้างรถควรหาภาชนะใสน้ำมากกว่าการฉีดน้ำจากสายยางโดยตรง  การซักผาควรซักเมื่อเสื่อผ้ามากพอสมครวแล้ว  การใช้ชักโครกควรหาสิ่งถ่วงน้ำหนักหรือก้อนหินมาแทนที่น้ำบางสวนเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำโดยไม่จำเป็น เป็นตน

Reuse  คือการใช้ซ้ำ หรือการนำน้ำที่ผ่านกิจกรรมการใช้ต่างๆแล้วและยังมีสภาพดี กลับไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ซ้ำเช่น  การนำน้ำจากการล้างถ้วยชาม หรือการล้างผักผลไม้ไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดฟื้น

Recycle คือการนำน้ำที่ผ่านกิจกรรมการใช้ต่างๆ และไม่สามารถนำกลับมาใช้ซำ้ได้อีกใปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนำ้และนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้หากเป็นในภาคอุตสาหกรรมจะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำประปะได้โดยสามารถนำนำ้ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วกลับมาใช้ได้ในบางกิจกรรม เช่นลดต้นไม้  ใช้กับเครื่องจักรประเภท บอยเลอร์ เป็นต้น