หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม

การประหยัดน้ำจากแนวคิด 3Rs

24 มิถุนายน 2565

3Rs คือ(Reduce,Reuse,Recycle) ที่เราสามารถนำหลักการของ 3Rsมาเป็นแนวคิดในการประหยัดน้ำได้

Reduce คือการใช้น้อยลง หรือการใช้นำ้เท่าที่จำเป็น โดยไม่ใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เช่นการอาบน้ำโดยใช้ฝักบัว การล้างรถควรหาภาชนะใสน้ำมากกว่าการฉีดน้ำจากสายยางโดยตรง การซักผาควรซักเมื่อเสื่อผ้ามากพอสมครวแล้ว การใช้ชักโครกควรหาสิ่งถ่วงน้ำหนักหรือก้อนหินมาแทนที่น้ำบางสวนเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำโดยไม่จำเป็น เป็นตน

Reuse คือการใช้ซ้ำ หรือการนำน้ำที่ผ่านกิจกรรมการใช้ต่างๆแล้วและยังมีสภาพดี กลับไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ซ้ำเช่น การนำน้ำจากการล้างถ้วยชาม หรือการล้างผักผลไม้ไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดฟื้น

Recycle คือการนำน้ำที่ผ่านกิจกรรมการใช้ต่างๆ และไม่สามารถนำกลับมาใช้ซำ้ได้อีกใปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนำ้และนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้หากเป็นในภาคอุตสาหกรรมจะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำประปะได้โดยสามารถนำนำ้ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วกลับมาใช้ได้ในบางกิจกรรม เช่นลดต้นไม้ ใช้กับเครื่องจักรประเภท บอยเลอร์ เป็นต้น

ศูนย์ย่อยทำลายเอกสารความลับสุดยอดฟรี
The Top Secret Document Destruction Free
www.secret-documents.com เราคือศูนย์รับทำลายเอกสารความลับฟรี เรารับทำลายเอกสารความลับทางด้วยเครื่องจักรย่อยอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ทำลายเอกสารโดยการย่อย และอัดนำส่งเข้าโรงต้มได้รวดเร็ว และเอกสารทุกอย่างที่ถูกส่งมาทำลายจะยังคงเป็นความลับ ตลอดไป
ประเภทของเอกสารที่เรารับทำลายให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น
การรับทำลายเอกสารความลับบัญชี การเงิน การรับทำลายเอกสารความลับทางการตลาด การรับทำลายเอกสารความลับทางการผลิต การรับทำลายเอกสารความลับของหน่วยงานธนาคาร การรับทำลายเอกสารความลับของหน่วยงานราชการ การรับทำลายเอกสารความลับของศาล การรับทำลายเอกสารที่เป็นความลับโรงเรียน มหาวิทยาลัย เช่นข้อสอบ
ท่านจะค้นหาเราได้ที่ www.secret-documents.com ศูนย์รับทำลายเอกสารความลับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ สนใจทำลายเอกสารความลับฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายกรุณาติดต่อคุณสิริกร เบอร์โทร 081-8036048 หรือ www.recret-documents.com

• งานด้านให้คำปรึกษา

วงษ์พาณิชย์เรามีความเชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่มีความชำนาญงาน และมีประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำและเป็นที่ ปรึกษาให้แก่หน่วยงานของลูกค้าทุกท่าน ทั้งหน่วยงานราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท เอกชน ห้างร้าน ตลอดจน บุคคลทั่วไป ในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความรู้ในการรับกำจัด และจัดการวัสดุเหลือใช้จากการบรรจุภัณฑ์ การผลิต อย่างถูกวิธีตั้งแต่ต้นทาง

• งานการจัดเก็บและขนส่ง

วงษ์พาณิชย์เรา มีบริการการจัดเก็บ เอกสารให้ลูกค้าอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม และ มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการบริการขนส่งสินค้าที่เราดูแลให้ฟรี ปลอดภัย 100% โดยเอกสารของท่าน ยังคง เป็น ความลับตลอดไป

• การรีไซเคิล

วงษ์พาณิชย์เรา คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การลดโลกร้อน และพร้อมกันนั้นเรา ก็คำนึงถึง ความลับ ยังคง เป็นความลับ ดังนั้น เราจะทำการย่อยทำลายเอกสารของท่าน และส่งเข้าโรงต้ม อย่างปลอดภัย 100% ร่วมถึงท่านลูกค้าทุกท่านยังคงมี ส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อนและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการนำมารีไซเคิล